Tarief & voorwaarden

Tarieven

Ons kantoor hanteert een uurtarief van € 175,00 exclusief 21% Btw. In voorkomende gevallen kan in overleg bezien worden of in plaats van het uurtarief één vaste prijs wordt afgesproken. Daarnaast brengt ons kantoor bij het eerste adviesgesprek € 50,00 in rekening. Indien blijkt dat bijstand door de advocaat noodzakelijk is, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de door u te maken kosten voor het inschakelen van een advocaat.

Voorts werken wij veel op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). In het geval dat uw inkomen ontoereikend is, wordt de Raad voor Rechtsbijstand verzocht een toevoeging af te geven. In dat geval betaalt u slechts een eenmalige eigen bijdrage voor de advocatenkosten. De hoogte van het bedrag wordt door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld. Meer informatie over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org

ALGEMENE VOORWAARDEN

Advocatenkantoor Peeters

Artikel 1

Advocatenkantoor Peeters is de handelsnaam van mr M.J.M. Peeters, die als eenmanszaak de praktijk van advocaat uitoefent, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel 2

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

2.2. Niet alleen Advocatenkantoor Peeters, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3

3.1. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Advocatenkantoor Peeters als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk en/of stilzwijgend bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek – dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft – en de werking van artikel 7: 404 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt door de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3.2. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Advocatenkantoor Peeters afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Peeters in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook nalatenschap begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Advocatenkantoor Peeters aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door het Advocatenkantoor Peeters afgesloten beroepsaansprakelijkheid aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Peeters in verband met die verzekering draagt.

3.3. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

Artikel 4

4.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld als volgt: In zaken waarin de bijstand wordt verleend middels toevoeging (zgn ‘pro deo’ of gefinancierde rechtsbijstand) : De door de Raad voor Rechtsbijstand eventueel vastgestelde eigen bijdrage.

4.2. In zaken zonder toevoeging waarin de bijstand volledig voor rekening van opdrachtgever is: Het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals tussen Advocatenkantoor Peeters en de cliënt overeengekomen.

4.3. De tarieven van Advocatenkantoor Peeters worden jaarlijks geïndexeerd. Betalingen van declaraties van Advocatenkantoor Peeters dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Advocatenkantoor Peeters invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen – met een minimum van 15% van het opstaande saldo – voor de rekening van de cliënt.

4.4. Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 5 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever. Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Advocatenkantoor Peeters vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren. Bij een declaratie op basis van een vast tarief wordt geen urenspecificatie verstrekt

4.5. Voor opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het uurtarief, een additioneel percentage van 6% van het honorarium in rekening gebracht.

4.6. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Advocatenkantoor Peeters gestelde bank- en/of girorekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.

Artikel 5

5.1. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Peeters en haar cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn.

5.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Deswege verzocht, zal Advocatenkantoor Peeters over beide regelingen de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.

Artikel 6

Advocatenkantoor Peeters is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting. Advocatenkantoor Peeters zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Artikel 7
De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is Advocatenkantoot Peeters ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

Artikel 8

Advocatenkantoor Peeters is bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien: – de cliënt de geode naam van het kantoor heft aangetast, de cliënt niet de vereiste medewerking verleent aan de aan Advocatenkantoor Peeters verleende opdracht, tussen cliënt en Advocatenkantoor Peeters verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost of tussen Advocatenkantoor Peeters een vertrouwensbreuk ontstaat die in de weg staat aan een behoorlijke behartiging van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 9

Derdengelden zijn gelden die de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Peeters ten behoeve van de cliënt van Advocatenkantoor Peeters ontvangt op derdengeldrekening bij de Rabobank te Amstel en Vecht.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 15 september 2012